Takuro Shibata

Learn more about Takuro Shibata

Triangle Jar
 • Takuro Shibata
 • $ 480.00
Triangle Vase
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Plate
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Plate
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Bowl
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Bowl
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Mug
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Mug
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Mug
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Rocket Mug
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Rocket Cup
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Yunomi
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Yunomi
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Cup
 • Takuro Shibata
 • SOLD
Triangle Cup
 • Takuro Shibata
 • SOLD