Ashley Kim

Learn more about Ashley Kim

Vase with Polka Dots
 • Ashley Kim
 • SOLD
Yarn Pitcher
 • Ashley Kim
 • $ 200.00
Vase with Gloves
 • Ashley Kim
 • SOLD
Thimbled Cup
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Thimbled Cup
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Thimbled Cup
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Thimbled Cup
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Dragonfly Mug
 • Ashley Kim
 • SOLD
Dragonfly Mug
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Dragonfly Mug
 • Ashley Kim
 • $ 62.00
Yarn Mug
 • Ashley Kim
 • $ 64.00
Yarn Mug
 • Ashley Kim
 • $ 64.00
Small Dish with Scissors
 • Ashley Kim
 • $ 48.00
Scalloped Bowl
 • Ashley Kim
 • $ 80.00
Scalloped Bowl
 • Ashley Kim
 • $ 80.00
Pig Plate with Ladder
 • Ashley Kim
 • SOLD
Medium Pig Plate
 • Ashley Kim
 • $ 80.00
Pig Plate
 • Ashley Kim
 • $ 90.00
Cow Platter
 • Ashley Kim
 • $ 180.00